همه ی مان گم شده ایم لا به لای زندگی هایمان و کم پیدا میشود کسی که حواسش به دل محزون آقایی باشد