خدایا!
 می دانیم که صراطی مستقیم تر از راه حسین (ع) و اولادش نیست،پس تو را به میزبانی ات در این ماه عزیز
مسیر حرکت همه مان را بسوی راه حسین (ع) و اولادش متمایل کن.
.
.
.
+آمین یا ربّ العالمین