حسین(ع) به پدرش رفته بود

یعنی خاتم را با دست خود به سائلان می بخشید

.

.

.

اگر امانش میدادند.