ای کاش آسمان می گریست
.
.
.
وقتی شاهد عطش طفلی شیرخوار بود.