آتش،سرد بود
.
.
.
.
وقتی به جان خیام و اهل حرم حسین(ع) افتاد