خطبه ها کار خودشان را کرده بودند

کسی که در دامان بنی امیّه جان گرفته بود
در آغوش حسین(ع) جان داد.
.
.
.
+السّلامُ عَلی الحُرِّ بنِ الرِّیاحی