اولین زائر او زهرا(س) بود

.

.

.

وقتی بروی زمین علقمه افتاد.