خنجر نوازش می کرد

.

.

.

.

وقتی به گلوی مبارکی کشیده می شد.