ای کاش سفیدیِ قنداقِ طفل رباب بر تیرگی و ناپاکیِ قلبِ قاتلِ او غلبه می کرد و دست و دلش را می لرزاندیعنی :حرمله تیر و کمان بر زمین می نهاد و چکمه بر گردن آویخته ، مانند حُر به سپاه ِ حسین(ع) می پیوست.
ای کاش...