تمام شد و گذشت فضیلت شب قدر


ما چشم دوختگان به کاروان توایمصلّی الله علَیکَ یا اباعبدالله