سنگ داریم تا سنگ

چوب داریم تا چوب

مَشک داریم تا مَشک

خون داریم تا خون

شمشیر داریم تا شمشیر

نعل داریم تا نعل

اسب داریم تا اسب

خیمه داریم تا خیمه

انگشتر داریم تا انگشتر

پیراهن داریم تا پیراهن

غلام داریم تا غلام

یار داریم تا یار

علمدار داریم تا علمدار

فرمانده داریم تا فرمانده

.

.

.

.

.

.

آری

کربلا،تقابلِ اختلاف ها بود؛از تفاوت ِ کمترین چیزهابا یکدیگر یعنی سنگ با سنگ و چوب با چوب گرفته تا دو علمدار و دو فرمانده ی متضاد.