یه خیابونِ بهشتی

اسمش بین الحرمینِ

هر کجاش که پا میذاری

جا قدم های حسینِ