زرهِ او قنداق و رجزهایش هِق هِق ِ  او بود.
.
.
.
او برای سیراب شدن به میدان نیامد؛

برای گرفتن انتقام خونِ عمویش عباس(ع) راهی معرکه شد.

درود خدا بر حاجی ِ شش ماهه ی حسین(ع)