ای کاش چکمه ی شمر هم به گردنش آویخته می شد

.

.

.

مانند حُر.