مرد گریه نمی کند.
.
.
.
مگر برای غمِ غربتِ نزدیکانش.
.
.
.
و چه نزدیکانی عزیز تر از آلُ الله؟