خدایا!

تو در حق ما خدایی را تمام کرده ای...

پس

کمکمان کن تا مابتوانیم ذره ای از محبت هایت را جبران کنیم.