خدایا!

محرّم هنوز تمام نشده

ولی

دلم حال و هوای دهه ی اول را میخواهد.