نمی دانم

شاید

به گمانم

عصر عاشورا،وقتی آب برایشان آوردند؛سُکَینه(س) با مشک به سمت علقمه رفت.