بدونِ تو همه عمرم / سیاهی بوده و آهی

کنار تو ز گدایی / رِسَم به منصبِ شاهی