رفیق!

برای دِرهم،دَرهم مباش

که فردای قیامت گویند:

دین آر

نه دینار.