در کربلا ، جوان فراوان بود

.

.

.

ولی جوانمرد اندک.