ادب ، تسلیم عباس (ع) شد وقتی سعی او برای برخاستن از زمین علقمه در برار برادر را دید.