شاید سخت ترین لحظه برای ارباب مان ، دیدن صحنه ای بود که علیِ اکبر اش بی رمق بروی اسب افتاد و . . .