می خواست بهانه ای برای بخشش بهشت بر بندگان اش داشته باشد

.

.

.

حُسَین (ع) را آفرید.