دستور داد نور را کم کنند که کم ستاره نداشت سپاهش. ...و علی اصحاب الحسین(ع)