فقط باید فرزند علی(ع) باشی تا مصائب را زیبا ببینی...