قرآن بر نیزه کردن رسمی به جا مانده از صفین بود که در کربلا تکرار شد ...