فقط باید دختر حضرت زهرا(س) باشی تا آتش سردت نکند...