جسم اش فقط شش ماه توانست آن روح بلند مرتبه و عظیم را در خود نگهدارد