لعنت خدا بر دست های کسانی که برای آقایی نامه نوشتند و چندی بعد با همان دست ها دامان خود را پُر از سنگ کردند.