غم داشتم که چقدر گرفتارم و غریب ، به فکر فرو رفته بودم ، ناگاه برخاستم و تاریخ را براشته و شروع به ورق زدن آن کردم که چه کسی از من غریب تر بوده است؟ صفحه ی 128 کتاب با خطی دُرُشت و قرمز رنگ ، نوشته شده بود : قُتِلَ الحُسَینُ(ع) بکربلا.
رفتم سراغ پی نوشت ، خیلی زیاد بود ولی همه اش را خواندم ، آنجا بود که دیدم کاه است غم من در برابرکوه غم و غربت حُسَین(ع)
.
.
.
.
پ .ن : 128 حروف ابجد حُسَین است.