سعی می کنم از دل بنویسم تا بر دلت بنشینند خوشحال می شوم مرا از دعای خیرت محروم نکنی.