عشق یعنی یه جنون/بین حا و سین و یا و نون
عشق یعنی یه پسر/
که زده به میدون بی سپر
عشق یعنی یه غزل
/شیرینیِ مرگ همچو عسل
+صلّی الله علی سیّدنا العریان