سیراب شدند نوگُلانِ حسین(ع)
.
.
.
عمو،وعده ی آب داده بود.