امام حسن(ع) به یاری برادر شتافت

.

.

.

.

وقتی دو دست کوچک فرزندش را سپر جان حسین(ع) کرد.سلام بر شیر مرد نُه ساله ای که در مکتب حسین(ع) بزرگ شد.