رسالتش تکمیل شد

.

.

.

وقتی خون اش چشمان اسب را گرفت

وقتی دشمنان کوچه ای باز کردند تا  افتاده بر مرکب و بی رمق به سوی سپاه شان روانه شود

وقتی شمشیر ها و نیزه ها ی کینه بالا میرفتند و برای انتقام از جدّش علی(ع) بر پیکر مقدّس او اصابت میکردند.

.

.

.

رسالتش کامل شد

.

.

.

وقتی حسین(ع)عبا در دست به سوی میدان شتافت.