انگار صدای  خِش خِشِ برگ های پاییزی چندسالی ست که دلنواز تراست.
.
.
.
برگ ها هم مرثیه خوانی می کنند.