تو هستی راهِ سعادت

بُوَد ذکر تو عبادت

الا سالارِ شهیدان

بده توفیق شهادت