خدایا!

تنها شباهت ما با حضرت حجت(عج) همرنگ بودن پیراهن مان در این دو ماه است.

تو را به همین شباهت،ما را از شاهدان ظهور و یاران ایشان قرار بده.