خدایا!

چشم هیچ کسی را مگر بر مصائب اهلبیت(ع) و معصومین(ع) گریان مگردان.